Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Společnost MATAS & PARTNER, advokátní kancelář, s.r.o. IČO: 05700205 sídlem Spálená 92/21, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“ nebo „Správce“) je v souladu s nařízením Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem osobních údajů (dále jen „Nařízení“) Vašich údajů v souvislosti s výkonem své advokátní činnosti.

2. Kontaktní údaje správce jsou:

 1. adresa: Spálená 92/21, Nové Město, 110 00 Praha 1
 2. email: info@mataspartner.eu
 3. telefon: +420 224 816 480

3. Správce zpracovává následující osobní údaje:

 1. identifikační a kontaktní údaje,
 2. fakturační a platební údaje,
 3. údaje obsažené v advokátním spisu,
 4. údaje ze vzájemné komunikace.II.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byli poskytnuty v souvislosti s výkonem činnosti advokacie např. poskytnutí osobních údajů v souvislosti s uzavřenou smlouvou se Společností a její následnou realizací.
2. Správce rovněž zpracovává osobní údaje, které jsou dostupné z veřejných přístupných zdrojů, jako je např. obchodní, živnostenský nebo insolvenční rejstřík.
3. Správce také zpracovává osobní údaje z příslušných spisů orgánů veřejné moci v souvislosti s vedeným řízením.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 1. Realizace smlouvy mezi Vámi a Správcem,
 2. Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro

zasílání obchodních sdělení a newsletterů),

 1. Splnění právní povinnosti související s výkonem advokacie,
 2. Udělení Vašeho souhlasu ke zpracování osobních údajů.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 1. Realizace Vámi uzavřené smlouvy se Společností,
 2. Zpracování v souladu s příslušnými právními předpisy (např. v souladu se

zákonem o advokacii v otázce vedení advokátního spisu),

 1. Zpracování pro oprávněné zájmy Společnosti (např. rozesílání newsletteru),
 2. Pokud jste udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud nejste naším

klientem.

3. V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k jejich předání do třetích zemí mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací ani k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

IV.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje budou uloženy po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu, pro který byly tyto údaje získány nebo kterou stanoví příslušný právní předpis. Pokud taková doba uplyne, důvod zpracování odpadne nebo uplyne příslušná zákonná lhůta pro uchování osobních údajů, budou takové osobní údaje automaticky smazány, pokud nejsou nadále potřebné k uzavření nebo plnění smlouvy.

V.

Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

1. Osobní údaje mohou být zpřístupněny v nezbytných případech a rozsahu následujícími osobám:

 1. poskytovatelům IT služeb, se kterými Společnost spolupracuje s ohledem na

výkon její činnosti,

 1. poskytovatelům poštovních služeb a jiným doručovacím službám, a to v

rozsahu jména, příjmení a adresy,

 1. spolupracujícím advokátům a další zaměstnancům Společnosti, kteří se podílejí

na poskytování právního poradenství pro klienta,

 1. překladatelům vzhledem k nutnosti překladu předložených podkladů,
 2. znalcům a znaleckým ústavům,
 3. v případě nutnosti i jiným zahraničním spolupracujícím advokátům či

advokátní kancelářím,

 1. orgánům veřejné správy, orgánům bank a další orgánům, o nichž to stanoví

právní předpis, pokud se to slučuje s povinností mlčenlivosti advokáta.

2. Pokud byl Vámi udělen souhlas, může Společnost zobrazit Vaše údaje na svých webových stránkách či propagačních materiálech.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Nařízení máte:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům,
 2. právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 3. právo na výmaz osobních údajů,
 4. právo vznést námitku proti zpracování,
 5. právo na přenositelnost údajů,
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na

adresu nebo email správce,

 1. právo na informaci o vysoce rizikovém porušení zabezpečení osobních

údajů.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Zásady použití cookies

1. Společnost využívá na svých webových stránkách systém ukládání tzv. cookies. Cookies jsou malé datové zprávy, které se po návštěvě našich webových stránek uloží do příslušného zařízení. Smyslem cookies je uchování si příslušných informací a dat, které se následně zobrazí Společnosti a které ji pomůžou při vylepšení při vyhledávání s ohledem na individualizaci, personalizaci a zlepšení zjištění uživatelský potřeb návštěvníků webových stránek.

2. Na základě používání cookies má Společnost přístup k následujícím údajům:
a. K informacím o Vámi navštívených stránkách
b. K informacím o Vámi navštívených sekcích našeho webu
c. O Vaší IP adrese
d. O základních údajích o poskytovateli vašich internetových služeb
3. Společnost zajištuje anonymizaci těchto zjištěných údajů a bude je používat pouze pro zlepšení fungování vlastního webu a zlepšení uživatelských potřeb uživatelů její webových stránek.
4. K využívání cookies je nutný souhlas uživatele webových stránek. Uživatel si po odepření či udělení souhlasu může změnit nastavení týkající se užití cookies na webových stránkách Společnosti.

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů a cookies

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a cookies.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť cookies a osobních údajů a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům a cookies mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto zásad na e- mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto zásady pro zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 18.09.2023